2012 – Wat bedoel je met de derde dimensie gaat verdwijnen | Mastering Alchemy

Terwijl 2012 nadert is er een toenemende urgentie voor deze boodschap omdat we letterlijk niet veel tijd meer hebben om in de derde dimensie te “spelen”.
 
Om het simpel te zeggen, de manier waarop we gewend zijn te denken en te voelen en de manier waarop we ons gedragen in de derde dimensie gaat verdwijnen. Iedereen maakt een verschuiving door naar een vierdimensionaal bewustzijn en de daarbij behorende ervaringen, en daarna naar een vijfdimensionaal bewustzijn en de ervaringen  die daar bij horen.
 
De meeste mensen op deze planeet zijn echter niet voorbereid op deze verschuiving (Shift). Maar het vindt desalniettemin plaats en voor diegenen die zich niet bewust zijn wat er aan de hand is, zal het geen gemakkelijke of comfortabele ervaring zijn.
 
Toch kan dit evengoed een prachtige tijd zijn, waarvan je kunt genieten. Met wat basis informatie over wat de Shift inhoudt, en wat “dimensies” zijn, en met wat eenvoudige tools om onze gedachten en emoties te hanteren, heeft iedereen de gelegenheid zijn bewustzijn te ontwikkelen en zich soepel en vreugdevol in deze hoger trillende gebieden te bewegen.
 
Als je niet weet wat dimensies zijn, ben je niet alleen. De meeste mensen “spelen” het spel van het leven in de derde dimensie zonder een handleiding die uitlegt wat dit spel eigenlijk inhoudt en hoe je het zo succesvol mogelijk kunt “spelen”.
 
Dit artikel voorziet in deze handleiding. Het legt uit wat de derde, vierde en vijfde dimensies zijn, en waarom deze informatie juist nu in je leven zo belangrijk is. 

Als je de structuur en het spelen in deze dimensies kunt begrijpen, kun je beginnen met het vloeiend meebewegen met de weergaloze verandering en, die tijdens deze Shift plaatsvinden, zonder angst, zonder moeite, en zonder de spanning en bezorgdheid, die een groot deel uitmaken van onze dagelijkse levensgewoon ten. 

Dus, laat me eerst definiëren wat dimensies niet zijn. 

Dimensies zijn geen plaatsen of locaties, en ze bevinden zich ook niet in een lineaire progressie – 3, 4, 5, 6 – zoals opgestapelde pannenkoeke n. En de derde dimensie, of de vierde dimensie, is niet de stoel, waar je inzit, of de muren die je omringen, of de aarde zelf.
 
Dat is vorm, die voornamelijk bestaat in de derde en vierde dimensies, en die voor een heel groot gedeelte deel uit blijft maken van het spel in de vierde dimensie, wanneer de derde dimensie niet langer een optie is.  
 
Globaal gezegd, dimensies zijn staten van bewustzijn, be reikbaar voor iedereen die trilt in resonantie met de specifieke frequenties en de mog elijkheden die binnen iedere dimensie beschikbaar zijn. 
 
Bij wijze van spreken zou je iedere dimensie kunnen vo orstellen als een ander spel met specifieke regels, wat wel en niet mogelijk is voor degen en die kiezen om daar te spelen en te creëren. 
 
Wat houdt de derde Dimensie nu in? 
 
De derde dimensie (3D) is een box met min of meer starre geloofs- opvattingen, met een aantal regels en beperkingen die weinig ruimte bieden voor flexibiliteit. De meesten van ons hebben dit spel vele levens lang gespeeld, waard oor we de neiging hebben om te denken dat dit het enige spel is dat wij tot onze beschikking hebben. Maar niets is minder waar. Eén van die rigide opvattingen die ons le ven structureert – ons denken, voelen en handelen – is lineaire tijd.
 
Lineaire tijd is een keuze, een opvatting en structuur , die ons een ervaring van verleden en toekomst..... en dan sterven we, laat beleven. Omdat dit geloof de algemene opvatting vormt van het 3-D massa bewustzijn en gebeurte nissen dit geloof lijken te bevestigen, denken en handelen de meesten van ons alsof dit waar is. 
 
Maar nu we allemaal ontwaken uit de illusie van dit alomtegenwoordige geloof. En als je meer bewust wordt, realiseer je dat tijd eigenlijk ee n tijds loop (spreek uit als loep) is.Wat je “ in het verleden” hebt ervaren is vrijwel hetz elfde als datgene waar je “in het heden” je aandacht op richt, en die realiteit project eer je ”in de toekomst”, en daardoor ervaar je keer op keer hetzelfde. 
 
Dus de structuur van tijd is vrij specifiek (en beperkend) in de derde dimensie, maar je beleving van tijd is heel anders (en stelt je tot veel me er in staat) als je voortschrijdt naar de hogere dimensies. 
 
Ook is alles in een 3-D bewustzijn erg aan voorwaarden gebonden. Het concept “onvoorwaardelijke liefde” bv. bestaat niet in de derde dimensie. Als je “onvoorwaardelijke liefde” of onvoorwaardelijke vrede er vaart, zit je eigenlijk al in een vierdimensionaal bewustzijn.(4D) 
 
In onze aardse ervaring op dit moment hebben we toe gang tot zowel een drie- als vier-dimensioneel bewustzijn, maar de meesten van ons stappen nauwelijks buiten de diepgewortelde gewoonten van 3D denken en voelen. 
 
De derde dimensie biedt ook geen mogelijkheid tot keuz e. We kiezen niet op elk moment onze gedachten, gevoelens, en handelingen (da t is een vaardigheid, die thuis hoort in de vierde en vijfde dimensie). In plaats daar van reageren we, vanuit onbewuste geloofsovertuigingen en opvoeding op mensen en situatie s die zich voordoen. 
 
Een andere rigide structuur, die in onze 3D ervaring vo orziet is dualiteit.Boven/beneden. Links/rechts, wat je wel en wat je niet zou moeten doen. Sinds de val van Atlantis 12.500 jaar geleden hebben we angst geïnt egreerd als een manier van leven, en in die angst hebben we geleerd om precies te omschrijven wat goed en kwaad is, juist en onjuist, etc. Onbewust oordelen doordrenkt het 3D denken. 
 
Bovendien, nemen we onze 3D ervaring voornamelijk waar met de linker hersenhelft,het “thuis” van het rationele verstand . Dus gebruiken we slechts 5 tot 10 procent van onze hersencapaciteit om het spel in de derde dimensie te spelen. De meesten van ons vermoeden dat de rest van ons brein iets doet maar hebb en geen idee wat het precies doet en hoe het funktioneert. 
 
In feite, datgene waar de rest van ons brein ons toe in staat stelt, is het functioneren in de hogere vierde en vijfde dimensies en die daarboven. 
 
We hebben nu al de potentie, de benodigde uitrusting en bedrading om volledig bewust te zijn in al deze dimensies. Maar de manier waarop we gewend zijn om te denken en te voelen, ingesleten gedurende vele levens, houdt ons “verdoofd” en beperkt ons tot een 3D ervaring. Onze linker hersenhelft, de rationele mind, weet alleen wat het weet, en weet niet wat het niet weet, en het werkt onvermoeib aar aan zijn taak ons vast te houden binnen de smalle bandbreedte van het driemensio nele denken en de beperkte mogelijkheden. En wij zijn voor een groot deel hier in meegegaan. Maar niet langer. 
 
De toenemende licht energieën en frequenties van de Shift zorgen voor een herbedrading van onze hersenen. Dit maakt dat we toe gang krijgen tot een veel bredere reikwijdte aan informatie en mogelijkheden dan die beschikbaar zijn in de derde dimensie. Deze licht energieën bereiden ons voor op e rvaringen in de vierde en vijfde dimensie, terwijl ze de starre 3D “regels” uit ons bew ustzijn zuiveren. 
 
Wat is nu de vierde Dimensie?
 
De “spelregels” van een vierdimensionaal bewustzijn zorgen voor een veel groter gevoel van moeiteloosheid, kansen en eigen mogelijkhed en dan de structuren van de derde dimensie. 
 
Tijd in 4D bijvoorbeeld, is altijd tegenwoordige tijd. De focus is altijd gericht op dit moment, op datgene wat er op dit moment gebeurt. On ze fysieke lichamen kennen alleen dit moment; zij kennen geen “gisteren” en “morgen”. Als bewuste wezens op één lijn met de hogere vierde dim ensie, functioneren ons bewustzijn en onze aandacht absoluut in dit “NU” mom ent. Als ons aandachtspunt in het Nu komt, wordt keuze weer mogelijk. We kunnen alle gebeurtenissen observeren vanuit een gevoel van neutraliteit, ze enkel beschouwen a ls informatie, en vanaf dat stille, neutrale platform kunnen we dan, en alleen dan, in vrijheid kiezen hoe we willen reagerem. In de vierde dimensie krijgen we het vermogen om te reageren/antwoorden.(response-able)
 
Een concept en mogelijkheid, bekend als paradox, komt ook beschikbaar in de tegenwoordige tijd van het 4D bewustzijn. Paradox bete kent eenvoudig dat wat net nog waar was, nu niet meer waar hoeft te zijn. En wat ne t verkeerd was hoeft nu niet langer verkeerd te zijn. In plaats van starre, van te voren vast staande definities toe te passen op iedere ervaring, kiezen we op ieder moment onze eigen versie en vibratie.Dus als we ons in het NU van het 4D bewustzijn bewegen, met de kracht om te kiezen en het vermogen om op ieder moment passend te reageren , en met de flexibiliteit van de paradox, dan komt het vermogen om het spel te verand eren tot onze beschikking,zodat we ons geluk en ons welzijn kunnen vergroten. 
 
Interessant genoeg, zal het 4D bewustzijn niet een lan ge termijn optie zijn, nadat de Shift de rigide structuren van het 3D bewustzijn heeft uitgezuiverd. 
 
De vierde dimensie dient als een essentiële, maar kortdurende, opstap of vibrerend platform van waaraf we allemaal door zullen schuiven naar een vijf dimensionaal bewustzijn. 5D is het doel voor de Aarde en haar bewoners. De aartsengelen hebben gezegd dat het totale bewustzijn van de Aarde een vijf dimensionaal bewustzijn zal zijn aan het eind van het jaar 2015. 
 
Hoewel de vijfde Dimensie het doel is, is de ervaring van de 4e dimensie essentieel. We kunnen niet direct vanuit de vierde naar de vijfde dimensie. Alle mentale en emotionele bagage van de derde dimensie moeten we achterlaten bij de deur naar de vierde dimensie, en we kunnen alleen de vijfde dimensie binne n gaan wanneer we meesterschap hebben gekregen over onze gedachten en gevoelens in de vierde dimensie. 
 
Enige aanpassing is vereist. 
 
Wat is nu de vijfde Dimensie?
 
De 5e dimensie opereert, voor een groot gedeelte, op een compleet andere wijze dan de 3e en 4e dimensies. 
 
Tijd in 5D is dit moment, waarmee bedoeld wordt dat alles (alle mogelijkheden) op dezelfde plaats in hetzelfde moment gebeuren. In 5D richt je jouw aandacht en het antwoord of de ervaring wordt gegeven precies wanneer en waar jij je op richt. 
 
Vraag en u zal gegeven worden. 
 
In 5D hoef je nergens heen voor je antwoorden of erva ringen; alles komt naar jou toe, van zelf en zonder moeite, afhankelijk van de aandacht en de vibratie die jij op ieder moment kiest. 
 
Wanneer jij vibreert in 5D bewustzijn, creëer je niet met vorm, zoals je dat doet in de 3e en 4e dimensies. Je creëert met licht en licht patronen en licht frequenties. Je past geluid en kleur en geometrische vormen toe. Er is een bewuste interactie met de Schepper en alle Lichtwezens. 
 
Maar voordat we naar het 5D bewustzijn kunnen gaan, wat van nature “ons thuis” is, moeten we eerst meesterschap krijgen over de vibraties en mogelijkheden van het 4D bewustzijn. 
 
Dit is de focus voor de meeste mensen tijdens de Shift nu we 2012 steeds sneller naderen. 
 
Hoe krijg je nu meesterschap in een 4D bewustzijn?
 
De Tools van het 4D Hier en Nu 
 
Zoals ik al zei, 4D is het “hier en nu” van de tegenwoo rdige tijd. Maar eigenlijk heeft de tegenwoordige tijd vier verschillende niveaus. 
 
In 2010, zijn we allemaal het derde niveau binnengeg aan. Als we 2012 naderen zullen we het vierde, en laatste niveau, binnengaan. Op dat niveau, als je denkt “Ik wil een appel”, zal de appel in je hand verschijnen. Gewoonli jk raken mensen erg opgewonden, als ik dit zeg. En het is ook opwindend. Maar........er is een maar. 
 
Het merendeel van de mensen op deze planeet is niet voo rbereid om op ieder moment meesterschap te hebben over iedere gedachte, ieder gevoe l en iedere handeling. Maar er is geen alternatief. Het is een vereiste, een basis vaardigheid van het hogere 4D en 5D bewustzijn. 
 
Eén van de redenen waarom de derde dimensie is gecreëer d was om ons te voorzien van een “speelterrein” waarin we allemaal kunnen oefenen en de vibraties van onze gedachten en gevoelens kunnen aanpassen. Om dit tot stand te brengen is het 3D speelterrein voorzien van een tijdsbuffer. In plaats van “ogenblikkelijke manifestatie” is er een tijdsvertraging tussen de gedachte die we denke n en de manifestatie of ervaring van die gedachte. Voor het merendeel gaan we heel slor dig om met deze buffer. 
 
In plaats van dat we ons richten op wat we willen en toestaan dat dit zich ontvouwt in detijd, ventileren we boosheid, frustratie, verveling, bezorgdheid, ongerustheid, schuld,verwijt, angst – en allerlei soorten lagere, disharmonische gedachten en gevoelens. We gedragen ons alsof we ongestraftalles kunnen denken en voelen, omdat we niet onmiddellijk het resultaat zien van onzegedachten. 
 
Maar niet lang meer. Als de 3D lineaire tijd samenvaltin één enkel punt, dit huidige moment, stort ook de tijdsbuffer in. We hebben minder de gelegenheid om ons te oefenen in de bewustwording van onze mentale en emotionele gewoonten, voordat we krijgen wat we denken. Dit is een heel belangrijk gege ven. 
 
Gelukkig zijn er eenvoudige energetische gereedschappen(tools), die je kunnen helpen om je gedachten en gevoelens te managen op ieder moment, zodat je voorbereid bentop de weergaloze gelegenheid en kans om te leven en te creëren in het huidige moment in de hogere dimensies. 
 
Deze basis energetische tools zijn vrij toegankelijk op onze website.www.masteringalchemy.com maar laat me er een aantal uitleggen als voorbeeld.
 
Sta de Shift toe om jouw onbewuste gedachten en gevoelens te zuiveren
 
In simpele woorden, de Shift gebruikt één golf licht frequenties om datgene uit te zuiveren wat we niet zijn, en een andere golf die on s eraan herinnert wie we zijn. De Shift weet waar we ongewenste, onbewuste gedachten- patronen en reactionaire emoties hebben opgeslagen, en het Licht zuivert ditallemaal uit onze vibratie. 
 
Echter, als deze lagere gedachten en gevoelens worden uitgezuiverd, zullen ze in ons bewustzijn komen, en mensen en situaties aantrekken, die deze chaotische energieën weerspiegelen. Hoe ga je met deze vaak krachtige energieën om als ze naar boven komen.Je geeft ze de ruimte . Als je ze met een gevoel van afstandelijkheid kunt waarnemen als ze naar boven komen – wetende dat ze en kel naar boven komen om uitgezuiverd te worden – zullen ze snel uitzuiveren, en je zult je zelfs niet meer herinneren waar je je druk om hebt gemaakt.
 
Maar als je ze vastgrijpt en je bezig houdt met deze ch aotische gedachten en gevoelens, als je er op staat om je schuldig te voelen of om je zorgen te maken, als je doorgaat met argumenteren “Ik ben niet OK” of “Zijzijn niet OK”, zullen deze energieën niet uit jouw ruimte worden gezuiverd. De Shift zal voor jou, als het steeds meer in intensiteit toeneemt, een hobbelige “niet OK” aanvoelende weg worden. 
 
Weet dat wat naar boven komt heel vaak niet eens van jou is; het hoort niet bij jou.Herken het en weet dat het naar boven komt om gezuiverd te worden........voor altijd.Haal een paar keer diep adem, maak een wandeling, luister naar muziek -maar richt je aandacht op iets met een hogere vibratie.
 
Het begrijpen van de Lagere en Hogere vierde Dimensie
 
Om een ander aspect van de Shift te vereenvoudigen, stellen we ons voor dat de vierde dimensie uit twee gedeelten bestaat – een lagere 4e dimensie en een hogere 4e dimensie. (Technisch gezien is dit niet waar, maar het is een bruikbaar onderscheid) 
 
Zoals ik gezegd heb, zal vorm blijven bestaan wanneer de derde dimensie verdwijnt. Er zullen nog steeds huizen, auto’s en bomen zijn. Maar angst, veroordelingen, verwijt en schuld, de voors en de tegens, zullen verdwijnen. Al deze verdichte emotionele energie, het enige dat ons weerhoudt om nu al in de hogere di mensies te spelen, zal eenvoudigweg uit onze ruimte gezuiverd worden.
 
Maar, afhankelijk van de vibratie van de gedachten die je denkt als 3D verdwijnt, zul je jezelf ofwel in de lagere 4e dimensie, ofwel in de hogere 4e dimensie aantreffen
 
De lagere 4e dimensie, ook wel het astrale veld of droom- ruimte genoemd, bevat alle gedachten, die ooit gedacht zijn door ied ereen in de 3e dimensie. 
 
Weet je, gedachten verdwijnen niet zo maar nadat je ze gedacht hebt. Ze leven door in de lagere 4e dimensie, met een specifieke zwaarte, structuur, dicht heid en emotionele lading. En zij hechten zich aan en groeperen zich rondomal de andere gedachten van gelijke strekking. Sommige gedachten -zoals verkrachting, overheersing, slavernij, oorlog, haat – voelen zwaar, compact en donker aan. Gedachten zoals “vlinders”, “kinderen spelen in het park”, en “bloemen opeen warme lentedag”, daarentegen, voelen licht aan en hebben een ongekunstelde,luchtige vibratie. Lichtere gedachten, als deze, blijven zelden hangen in een 3D bewustzijn. Maar om op één lijn te komen met en de vibratie te voelen van bv. “schoonheid”, moeten we uit de 3e dimensie en in het NU stappen; een hogere 4e dimensionale ruimte. 
 
Wacht, zeg je, ik weet wat ”Schoonheid” is! Dat klopt, omdat we op dit moment,tegelijkertijd, zowel in de 3e als in de 4e dimensie leven. Maar hoe vaak verbind je jezelf met en verblijf je in het gevoel Schoonheid? 
 
Het is een 4D vaardigheid in het NU om gedachten als “licht”, “luchtig” en “schoonheid” vanuit het hart te ervaren. Deze vibraties bestaan niet eens in het jachtige,verleden/toekomst van de 3e dimensie waar het heel moeilijk is om in het NU tepauzeren en een bloem te ruiken. 
 
Maar, aan de andere kant, heb je gemerkt dat zware,ongemakkelijke gedachten zoals “Ik ben niet goed genoeg”, of “Ze mogen mij niet”, of “Dit gaat me niet lukken” de neiging hebben om heel wat langer rond te hangen in het 3D bewustzijn? Dit komt omdat gedachten elektrisch zijn en emoties mag netisch. Een serie lichte, luchtige vibraties zoals “schoonheid” of “gracieus” hebbe n een lichte, zachte, elektrische lading, die wijds en vloeiend is. Zware, lelijke gedac hten, daarentegen, komen met een zware lading en zijn gewikkeld in sterke, magnetische emoties. Deze gedachten zijn niet alleen moeilijker te zuiveren dan vriendelijke liefde volle gedachten; ze trekken, als een magneet, ook alle gelijkgestemde gedachten in de lager e 4e dimensie naar zich toe. 
 
Heel veel van het magnetisch veld, waar wij in rondwand elen – “Ik ben niet OK, Jij bent niet OK” – heeft heel weinig te maken met wie wij werkelijk zijn.Het is gewoon het magnetisme van de ene zware onbewust e gedachte, die aangetrokken wordt door het magnetisme van soortgelijke zware, onbewuste gedachten. 
 
Snap je waarom het essentieel is dat je bewust wordt van de gedachten, die je denkt en de emoties, die je in de mix gooit van je vibraties? 
 
Gelukkig maakt de tweede golf van de Shift dit steeds gemakkelijker. Als we de zware energieën van Wie We Niet Zijn loslaten, zal het Lichtons opnieuw aansluiten, onze vibratie verhogen naar een hogere 4e dimensie waar lagere gedachten en emoties niet zo’n verwarring scheppen in onze gewone ervaringen. 
 
We beginnen weer afgestemd te raken op ons hart en devibraties en gevolgen te ervaren van concepten als “Ik vind mezelf aardig”, “Ik ben gelukkig”, “Ik ben blij met mezelf”. 
 
De afstemming op het hart wordt normaal omdat het onze natuurlijke afstemming is in de hogere vierde, vijfde en zesde dimensies. 
 
Enige afstemming is echter vereist.
 
Alle beperkingen, veroordelingen, ontkenningen, verwijt, schuld of rancune, waar we, opde één of andere manier, aan vasthouden, zullen voelen als gewichten in een hete luchtballon. Ze beperken de mate waarin wij kunnen opstijgen in de vierdimensionale trillingssfeer. 
 
Een ieder van ons is 100% verantwoordelijk voor dit proces. Hoe meer gewicht – lager vibrerende patronen van woorden, gedachten en emoties– we verwijderen, des tehoger we stijgen in de zich als maar uitbreidende ervaring van de hogere 4e dimensie.Hier is het alsof we voorbij de grenzen en beperkingen kunnen kijken, die altijd onze manier van waarnemen bepaalden in 3D. Het is een wijdser uitzicht, een kalmer uitzicht,en een rustiger uitzicht. In de hogere 4e dimensie, kun je angst en bezorgdheid kiezen,en terugvallen in de lagere 4e dimensie........maar dat doe je niet. 
 
Als je op een heel natuurlijke manier vanuit het hart gaat leven – “Ik vind mezelf aardig” - ga je ontdekken dat er geen enkele reden of noodzaa k is om een onaangenaam aandachtspunt te kiezen in de lagere 4e dimensie. Het wordt weldra vanzelfsprekend omdat het de taal en vibratie is van jouw natuurlijke staat van welbevinden – als je het kunt toelaten en als je erop gericht bent. 
 
Het is een keuze. 
 
Als de Shift toeneemt en de tijd ineenstort en alles vindt plaats in het huidige moment,kun je nog steeds onbewust je gedachten en gevoelens kiezen vanuit 3-dimensionale gewoonte, en je zult de gelegenheid krijgen om datongemak ogenblikkelijk als eenrealiteit te ervaren. 
 
Of je kunt op ieder moment je gedachte en emotie kiezen, met aandacht en bewustzijn,en de volheid van deze ervaring beleven. 
 
Met andere woorden, het is in jouw voordeel om het kiezen van de zaken waarmee jij jouw bewustzijn vult nu te beoefenen en te integreren, voordat het er echt toe doet – en dat moment is niet zo heel ver verwijderd. 
 
Het is helemaal aan jou. 
 
Tot op heden werd het centrum van jouw hoofd, de plek waar vandaan je jouw gedachten en focuspunt kiest, in beslag genomen door de gedachten van anderen.Jouw moeder-vader-onderwijzer-dominee hielden van jouen hadden een mening over,wat voor jou de beste manier van leven zou zijn. En to en hun gedachten binnen namenvan jouw hoofd, ging “JIJ” eruit. 
 
Nu is het tijd om het centrum van jouw hoofd weer in bezit te nemen. Als je de onnatuurlijke gedachten, die zeggen “Oh, dit kan ik niet” en “Dat kan ik niet” en “Ik moet dit doen”, herkent en laat gaan, zul je snel ontdekken dat al deze gedachten met hun kleverige in elkaar grijpende verbindingen in de lagere 4e dimensie verdwijnen.
 
Door gewoon jouw aandacht in het NU op “schoonheid” en “welzijn” te richten, of gewoon “gelukkig” te zijn omdat het kan, schakel je de lagere vibraties uit, die opgeslagen liggen in het lagere astrale veld van de 4e dimensie. 
 
Begin te spelen met de trilling (vibratie) van wat ik Levende Woorden noem. De aartsengelen hebben deze woorden weloverwogen en precies uitgekozen – woorden als Zelfverzekerd, Bekwaam, Leidend, Aanwezig, In je kracht staan, Gracieus, en Gelukkig – zodat jij gemakkelijk al de onbewuste vibraties uit jouw ruimte kunt zuiveren.
 
Kies iedere dag één woord en leef het de hele dag, denk het en voel het regelmatig.
 
Als je nu oefent in het denken en voelen van deze vibraties (trillingen), wanneer het erniet echt toe doet, dan zal het gewoonte zijn geworden wanneer het er wel toe doet.Je begint op een gracieuze wijze samen te vallen met de volheid van “Wie je Bent”. En jouw natuurlijke staat van welzijn tilt je naar de hogere 4e dimensie. 
 
Gemakkelijk? Best wel.
 
Eenvoudig? Ja.
 
Vereist het bewustzijn en een keuze in het hier en nu? Absoluut.
 
Kun je aan de kant gaan zitten en hopen dat het all emaal goed komt? Nee. 
 
Verhoogde niveaus elektromagnetisch licht van de hogere dimensies stromen nu door ons heen. Veel mensen in de 3e dimensie kunnen deze sterke golf niet hanteren en kiezen ervoor om hun lichaam te verlaten.En velen, zeer velen, zullen volgen als de Shift in heftigheid toeneemt. 
 
Weet je,iedereen keert terug naar de 4e en daarna de 5e dimensies, maar niet iedereen gaat in dezelfde tijdspanne, en met dezelfde moeiteloosheid en gratie.
 
Wat kies jij?
 
Wees gezegend.

Door Jim Self