Co JSOU 3. a 4. dimenze? | Mastering Alchemy

Co JSOU 3. a 4. dimenze? Porozumění aspektům a pravidlům 3. D a 4. D nám umožní se lépe rozhodnut, kde chceme žít.
 
Mnoho z nás ví nebo intuitivně cítí, že se přesouváme z reality třetí dimenze, procházíme čtvrtou a jsme na cestě do páté dimenze. Dimenze nejsou místa, nýbrž úrovně vědomí. Každá z nich má své charakteristické prvky, způsoby myšlení a cítění.
 
Naše třídimenzionální zkušenost
Třetí dimenze je velice hustá a operuje pod uspořádáním zákonů a struktur, které udržují určité vibrace myšlení a cítění. Jednu z těchto vibrací známe jako strach. Při našem duchovním objevování všeho, co existuje, jsme se postupně ponořovali hlouběji a hlouběji do density (hustoty) a mnohokrát si vybírali inkarnaci na Zemi. Abychom maximalizovali naši zkušenost ve třetí dimenzi, záměrně jsme za sebou nechali vyšší aspekty sama sebe a ztratili jsme smysl spojení s tvůrcem. V tomto smyslu oddělení jsme také ztratili naši cestu a jako opuštěné děti jsme začali prožívat energii, které říkáme strach. Tento postoj strachu vytvářel strnulost a více komplikoval naši svobodu pohybu. Jak jsme zaujatě pokračovali v naší hře v této strnulé třetí dimenzi, začínali jsme si přivlastňovat mnoho nepohodlných atributů, jako jsou ne-moc, oběť, vina, nedostatek a odpor. Toto všechno jsme dělali z důvodu poznat lépe sami sebe a bez ohledu na to, co si o tom můžeme myslet, jsme byli v této třídimenzionální hře velmi úspěšní.
 
Mnozí, kteří lpí na strachu, si vytvořili výchozí systém, který jim dává falešný pocit jistoty. "Jenom se dostat domů, zavřít dveře a budu v bezpečí." Tato reakce uzavřela schopnost se rozvíjet a růst, znovu splynout s naší duší a rozvzpomenout se na naše vyšší já. Příliš mnoho lidí přestalo žít životem naplňování svých tužeb argumentujíce za svá omezení, zamotáni v pavučině strachu.
 
Třídimenzionální struktury
Pojďme nyní prozkoumat kompozici třídimenzionálního světa, ve kterém žijeme. Kdyžse pozorně podíváme, můžeme vidět tři struktury tohoto hřiště či "hrací desky".Porozumění těmto strukturám nám umožní pohodlnější přechod v tomto grandiózním posunu vědomí.
 
1 - Dualita
Účelem duality bylo prožívat kontrast a při tom se naučit pohybovat se v rovnováze.Naším záměrem bylo získávat zkušenosti, aniž bychom jimi byli ovlivňováni. Žitím v poliduality bylo jednoduše míněno poskytování široké škály možností a příležitostí tak, abychom co nejlépe "poznali sami sebe".
 
Jako asistenci v tomto dobrodružství jsme od našeho tvůrce obdrželi zákon přitažlivosti.Tak jako kompas, nám tento nekolísající zákon neustále spolehlivě ukazuje, kde jsme aco prožíváme. Zákon přitažlivosti jednoduše říká: "Na co upřeš svoji pozornost, toho tibude dopřáno." To také znamená, že "čím více se něčemu bráníme, tím více topřitahujeme". Bráníce se našim strachům, se rozsah duality či polarity stával realitou -dobré a špatné, správné a nesprávné, měl by a neměl by - a s naším soustředěním sena nepříjemné zkušenosti, se tyto strachy zvětšovaly.Tomuto nepohodlí jsme se snažili odolávat. Mnoho našich strachů jsme ponořili dopodvědomí, abychom se na ně nemuseli dívat nebo se s nimi vypořádávat (v to jsmedoufali). Zákon přitažlivosti nám však nepřináší jenom "to dobré". Odpovídá nanejhlasitější myšlenky a pocity, které vysíláme (ty, které drží nejsilnější emocionálnínáboj) a to ať už jsou vědomé nebo ne, pohodlné nebo nepohodlné, žádoucí nebo ty,které nechceme.
 
2 - Reakční přítomný čas 
Jakmile jsme si osvojili strach, začali jsme také promítat své zkušenosti, které námnebyly příjemné před určitou dobou (minulost) a ty, které ležely před námi (budoucnost).Myšlenkami jako: "Doufám, že tohle se mi už nikdy nestane." jsme začali vytvářet čas.Třídimenzionální čas nebyl vytvořen jako rovná čára událostí se začátkem, prostředkema koncem. Byla to vlastně časová smyčka tvořená minulostí a budoucností s jedinýmvloženým bodem. Ten známe pod pojmem "přítomný okamžik". Zde děláme novározhodnutí založená na zkušenostech v minulosti a touhách do budoucnosti. Reakcemina situace z pozice strachu jsme také začali dělat na strachu založená rozhodnutí.Naše rozhodnutí do budoucnosti byla ovlivněna minulostí. 3-D život se stal sériemireakčních zkušeností založených spíše na odolávání, než umožňování a tímpřenášením naší minulosti do budoucnosti. A protože vesmír uctívá zákon přitažlivosti,nikdy se nepostaví proti tomu, na co se soustředíme. Jednoduše dodá to, o copožádáme. Polapeni v nekonečném kruhu 3. D, kde minulost straší budoucnost abudoucnost je ozvěnou minulosti, pak většina z nás mrhá obrovským množstvím svéenergie.
 
Struktura 3-D času má skvělý mechanismus, který může pomoci vyhýbat se konfliktůmtohoto dobrodružství. Je to prodlení či bariéra a ta nám dává šanci znovu zvážit možnénásledky našich akcí, reakcí, myšlenek a pocitů, před tím, než provedeme jakékolirozhodnutí, za které bychom se pak museli třeba omlouvat nebo napravovat, co jsmezapříčinili. Tato vbudovaná struktura nám dává moment na učinění rozhodnutí. Tím, ženyní procházíme duchovním posunem, se tato časová bariéra zkracuje a všemanifestuje rychleji, než kdy před tím.
 
3 - Racionální myšlení 
Náš analytický zdůvodňující proces myšlení známe pod pojmem racionální mysl. Kdyžjsme začali experimentovat v dobrodružství třetí dimenze, vypojili jsme 90% našehovědomí, abychom dosáhli požadované zkušenosti. Vývoj racionálního myšlení nám vtomto prostředí sloužil dobře. Jeho účelem je udržovat nás v bezpečí, zapadnout meziostatní. Protože ale také uplatňujeme strach, racionální mysl spíše možnosti apříležitosti limituje. Dávali jsme naší mysli úkol, na který nebyla přizpůsobena a tím senaše vědomí a duchovní možnosti výběru obrovsky zmenšily. Logické myšlení je skvělápomůcka na měření, srovnávání a ukládání informací. Ví jenom to, co ví a neví to, coneví. Po tisíciletí udržovala racionální mysl lidstvo pevně soustředěné v oblasti třetídimenze. Toto se nyní mění.
 
Tyto tři energetické struktury jsou komplexně vpletené do tkaniny třídimenzionálníhometrixu. Když se budete soustředit pouze na jeden, ostatní dva se zintenzivní, budoutvořit nátlak a rušit, dokud se nezačnete soustředit, aby se opět dostaly do rovnováhy.Tím, že jsme si vědomi skrytých šablon, kterými je třetí dimenze tvořená, můžeme serozvzpomínat, kdo jsme, začít rekonstruovat sebe sama, osvobodit se a z limitů třetídimenze se vymanit. Můžeme začít prožívat možnosti dimenzí čtvrté a páté.
 
Struktury čtvrté dimenze
 
Pojďme se nyní podívat na elementy čtvrté dimenze.
 
1 - Věčný přítomný čas 
Zatímco 3-D čas je reakčně nabitý přítomný čas, čas ve4. D je věčný přítomný čas. NYNÍ. Ve 4. D je minulost jednoduše historie bezemocionálního náboje a budoucnost vyčkávající příležitostí na tvoření v tomtopřítomném okamžiku patřičnou volbou. Včerejšek nemá vliv na zítřek. Tato věčnápřítomnost je vše, co existuje. Můžeme plánovat události do budoucnosti a používatinformace obdržené v minulosti, ale rozhodnutí jsou prováděna vědomým výběrem,který se uskutečňuje v přítomném okamžiku. Na to, na co myslíme, to prožijeme vpřítomnem okamžiku. Ve 4. D není časová prodleva. Na co myslíte, to se uskuteční.Věnujte tedy proto pozornost tomu, nač myslíte!
 
2 -Volba 
Ve čtvrté dimenzi "volba" nahrazuje "reakci". Reakce je emocionální odezva ve 3. D,zatímco volba umožňuje flexibilitu. Flexibilita vytváří rozšířenou příležitost a většíschopnost kombinovat možnosti a vytvářet řadu výsledků. Ve čtvrté dimenzi se vámnavrací schopnost uskutečňovat svoji vlastní volbu.

 

 3 - Paradox 
Ve 4. D se minulost a budoucnost stávají referenčním bodem nebo informací bez citovévazby. Co bylo pravdou před chvílí není bezpodmínečně pravdou v tomto okamžiku aco bylo nepravdivé už nyní nepravdivé nemusí být. Toto otvírá více možností kexperimentování, vylučuje posuzování a zvyšuje vaši schopnost nechat vše plynout.
 
4 - Vyrovnání / Rovnováha 
Ve čtvrté dimenzi se posouváme k rovnováze a vyrovnávání. Tato struktura je veliceotevřená, zábavná a dává nám všechny možnosti. Pohoda, krása, vnitřní úsměv,vděčnost, a láska jsou nabídky ve 4. D. Zatímco strach je možnost, která nás zavedezpět do 3-D reakce a omezení

Naše duchovní cesta zahrnuje posun k vyššímu světlem naplněnému způsobu života.Života v komunitě, spolupráci a spoluvytváření ve 4. D, zatímco se pohybujeme ve 3. D.A příležitosti 5. D nejsou daleko. Jde o rozvzpomínání se, jak být ve světě ale nebýtsvětem, rozvzpomínání se na to kdo jste chtěli být a proč jste sem přišli.

Jim Self